نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی

کل اخبار:2

 • اخوان-میانداری ۱۳۹۳-۰۷-۱۴ ۱۰:۵۹

  گزارشی از نشست «نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی»/بخش دوم؛

  اهمیت تفکیک نفس در نظام ارسطویی

  برای تفکیک فضایل عقلی از فضایل اخلاقی قوای نفس برای ارسطو مهم است؛ چون نفس به نوعی تقسیم‌بندی می‌شود، فضایل عقلی از فضایل اخلاقی متمایز می‌شود. نفس یک قسمتی دارد که عاقل است، عقل به قسمت‌های دیگر نفس می‌گوید که چه کند؛ بنابراین نفس قسمت‌های دیگری دارد که غیرعاقل است و باید حرف آن قسمت عاقل را گوش کند. فضایل اخلاقی مربوط به این قسمت غیرعاقل است، همچنین فضایل عقلی آن قسمت عاقل است؛ بنابراین فضیلت عقلی با فضیلت خلقی متفاوت می‌شود.

 • میانداری-اخوان ۱۳۹۳-۰۷-۱۲ ۰۸:۵۲

  گزارشی از نشست «نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی»/ بخش اول؛

  طبیعی‌گرایی و ناطبیعی‌گرایی در فلسفۀ اخلاق

  در فلسفه‌ی اخلاق یک طبیعی‌گرایی و یک ناطبیعی‌گرایی داریم. ارسطو طبیعی‌گرا بوده است و اکویناس هم تا حد زیادی طبیعی‌گرا است. طبیعی‌گرایی به چه معنا است؟ در ارسطو یعنی تمام افراد یک نوع، یک ذات واحد دارند. در نوع انسان، ذات واحد، عقل است. کمال انسان این است که این عقل را به کمال برساند. به این معنا ارسطو طبیعی‌گراست. اما در زیست‌شناسی جدید به این معنا به نوع گونه‌ی انسان و تمام گونه‌های دیگر ذات واحدی ندارند؛ بنابراین در اصل مبنای طبیعی‌گرایی ‌زده می‌شود.