کتاب و نشر

  • چشم روز روی کاغذ نیامد! ۲ ماه قبل

    چشم روز روی کاغذ نیامد!

    «چشم روز» حاصل گفتگوهای چند ساله حامد زارع با رسول جعفریان، استاد دانشگاه تهران در 365 صفحه منتشر شد.