کارلو تریگیلیا

کل اخبار:1

  • پولانی ۱۳۹۴-۰۲-۲۲ ۰۹:۴۲

    کارلو تریگیلیا؛

    کارل پولانی و دگرگونی بزرگ

    پولانی آرای اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک را رد کرد، کسانی که معتقد بودند بازارها در نتیجه‌ی توسعه‌ی تدریجی تمایلی طبیعی به تهاتر و مبادله به وجود آمده‌اند، بلکه از نظر پولانی، بازارها در نتیجه‌ی مداخله‌ی سیاسی، برخی اقدامات اداری و گاهاً از طریق نمونه‌هایی حقیقی از خشونت مکتوم ظهور یافته‌اند.