دشمن

کل اخبار:1

  • 28 ۱۳۹۸-۱۲-۲۰ ۱۶:۰۶

    شمارۀ بیست‌وهشتم نشریۀ فرهنگ امروز منتشر شد؛

    دشمن و نیاز به بازتعریف آن

    فرهنگ امروز در پرونده اندیشه شماره بیست‌وهشتم خود با عنوان دشمن سیاست تاملی داشته بر مفهوم دشمن در اندیشه سیاسی و این پرسش را مطرح کرده است که ایا ذات امر سیاسی با دوگانه دوست/دشمن پیوند خورده است؟