حسن رضائی باغ‌بیدی

کل اخبار:1

  • 1 ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۱۱:۱۰

    «تاریخ زبان‌های ایرانی»

    حسن رضائی باغ‌بیدی

    این کتاب راویتگر تاریخ زیان‌های ایرانی است و آثار برجای مانده این زبان‌ها را، که ارزشمندترین میراث نیاکانمان است، معرفی می‌کند.