حایل های گفتمانی

کل اخبار:1

  • حمیدرضا شعیری ۱۳۹۴-۰۵-۱۱ ۰۹:۵۹

    حمیدرضا شعیری؛

    نشانه-معناشناسی حایل‌های گفتمانی

    در درون روایت، حایل‌های گفتمانی سبب می‌شوند تا از خودبسندگی متنی رها شویم و روایت به ابزاری حایلی تبدیل شود که از طریق آن نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی، هویت‌ها، سلوک اخلاقی، تعامل و مذاکره، تطبیق‌پذیری، قدرت ریسک‌پذیری، فیلترهای اخلاقی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.