شناسهٔ خبر: 65928 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

انتشارات علمی فرهنگی در بحران

علمی فرهنگی احتمال عدم حضور انتشارات علمی و فرهنگی در نمایشگاه کتاب

فرهنگ امروز: بحران انتشارات علمی و فرهنگی که در سال ‌های اخیر با تغییر پی ‌درپی مدیرانش مواجه بوده، وارد مراحل تازه ‌ای شده و هفتۀ گذشته به دلیل ســوءمدیریت و بدهی مالیاتی، حکم توقیف اموال هیأت مدیرۀ آن صادر شــد اما چون بر اســاس روزنامۀ رســمی هنوز نادره رضایی مدیرعامل است، توقیف اموال و مسدود شــدن حســاب ‌های بانکی به او ابالغ شده است. شندیده ‌هاحاکی از این است که این انتشارات به دلیل مشکلا ت مدیریتی، تعطیلی چاپخانه، عدم انبارگردانی و...در نمایشگاه کتاب امسال شرکت نخواهد کرد.
انتشارات علمی و فرهنگی که از سال ۱۳۹۳ به ‌طور کامل سهامش در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته، بعد ازتغییر دولت در سال تا چند ماه نادره رضایی هم ‌چنان مدیریت آن را برعهده داشــت تا این ‌که در بهمن ۱۴۰۰ محمد حسنیطــی حکمی از ســوی مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعیجایگزین رضایی شــد. حســنی تا اواخر خرداد ۱۴۰۱ در اینســمت ماند و بعد اســتعفا کرد. بعد از استعفای او، محسن تقیانی به عنوان سرپرست این انتشارات انتخاب و از تیر ۱۴۰۱ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مســئولیت این انتشارات را برعهده داشت و از ۲۲ آذر ۱۴۰۱ تاکنون قاســم صفایی ‌نژاد، مدیرعاملی انتشارات علمی و فرهنگــی را برعهده دارد. تغییــر پی ‌درپی مدیریت انتشارات علمی فرهنگی در چند ســال گذشته و به ‌دنبال آن جایگزینی نیروهای تازه ‌کار و بی ‌تجربه در حوزۀ نشر و کتاب به جای کارکنان باتجربه، باعث اختاللات اساسی در فعالیت این انتشــارات شــده تا جایی که حتی قــادر به تجدید چاپ کتاب ‌های شــاخص گذشته خود نیست و ناشران دیگر از این فرصت استفاده کرده و آن ‌ها را منتشر می ‌کنند.شنیده ‌ها حاکی از این است که حقوق پرسنل انتشارات هم مکرر به تعویق می ‌افتد و اسفند سال گذشته تعدادی از کارکنان آن با تجمع در مقابل سازمان تأمین اجتماعی خواهان برکناری مدیرعامل انتشــارات شده بودند. هیأت مدیرۀ فعلی هم برای کاهش بحران ‌های مالی و گذران امور، سیاست فروش اموال را در پیش گرفته اســت و فعالیت شــرکت چاپ و نشر کتیبه (چاپخانه انتشــارات) هم تقریباً متوقف شده و نیروی کاری آن ظرف یک ســال گذشــته از حدود ۴۰ نفر به حدود ۱۰ نفر رسیده اســت. تعطیلی چاپخانه و دیگر بخش ‌های انتشارات علمی و فرهنگی درحالــی رخ داده که مدیرعامل فعلی چند ماه پیش خبر از تدوین «طرح تحول شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» داد. طرحی که در آن بر چشم ‌انداز تبدیل انتشارات علمی و فرهنگی به رهبر بازار نشر داخلی و تبدیل شدن به نشر پیشرو در جهان اسالم تاکید شده بود. این انتشــارات چند کتاب ‌فروشــی در انقالب، کریم ‌خان و جهــان کودک هم داشــت و پس از تعطیلــی چندین ماهۀ فروشگاه شــمارۀ ۲ انتشــارات علمی و فرهنگی در خیابان کریم ‌خان، سایت انصاف ‌نیوز دو روز پیش خبر داد که فروشگاه اصلی علمی و فرهنگــی در خیابان انقالب هم به حالت نیمه تعطیل درآمده اســت و در ادامه نوشــت: «در چند ماه اخیر روند توزیع کتاب ‌های علمی و فرهنگی در بازار بســیار کند و تقریباً نزدیک به صفر بوده و فروشگاه نیز تقریباً از کتاب ‌های انتشارات و عناوین جدید سایر ناشرین خالی است.» هدف اصلی هر ناشــری انتشــار کتاب ‌های شــاخص و باکیفیت اســت و در وضعیت فعلی که ایــن هدف ابتدایی در انتشــارات علمی و فرهنگی با نابســامانی و اختالل اساسی روبه ‌رو است، مدیرعامل شــرکت «فرهنگ فیلم»- یکی از شــرکت ‌های زیرمجموعۀ انتشــارات علمی و فرهنگی- در گفت ‌وگویی از آغــاز کارهایی در زمینۀ ســاخت برنامه ‌های تصویری از جمله برنامۀ اســتعدادیابی برای کارگران با هدف انتخاب کارگر برتر کشــور خبر داده و گفته مذاکراتی هم برای ســاخت چند فیلم و ســریال صورت گرفته ‌ است. مسأله و پرســش مهم این اســت که چنین برنامه ‌هایی چه ارتباطی به هدف اصلی و ذاتی مختل ‌شــده و بر زمین ‌ماندۀ انتشــارات علمی و فرهنگی دارد؟

نظر شما