شناسهٔ خبر: 65683 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تحلیل شیوه‌های تهییج سپاهیان از دولت اموی تا پایان قاجار

مولف در کتاب «شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران» کوشیده تا شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در محدوده تاریخی و زمانی شکل‌گیری دولت اموی تا پایان قاجاریه را مورد توصیف و تحلیل قرار دهد.

فرهنگ امروز: کتاب «شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران» با عنوان فرعی (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان) تالیف دکتر سیدمحمد طیبی از سوی انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان و انتشارات همراه علم منتشر شد. در این کتاب مباحث شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در سیاست نظامی امویان، عباسیان و قیامگران شیعی، شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در سیاست نظامی عباسیان، شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در سیاست نظامی قیامگران شیعی، شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در سیاست نظامی غزنویان، سلجوقیان و تیموریان در تعدادی زیربخش مورد بررسی قرار گرفته است.

 در بررسی منابع و مآخذ متعدد و متنوع مرتبط با تاریخ سرگذشت بشر، تاریخ جنگ‌ها به لحاظ نقش و کارکرد انکارناپذیرشان در پدید آوردن تحولات و فراز و فرودهای جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره در خور نگرش و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. از میان موضوعات قابل تامل، مطالعه و پژوهش در حوزه تاریخ جنگ و جنگاوری، شیوه‌ها و چگونگی بسیج، تهییج، مبانی و ایجاد پایداری در نیروهای رزمی و جنگاوری، پرسشی اساسی و از وضوح و خودنمایی برجسته‌ای برخوردار است.

 در کتاب «شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران» کوشش شده تا شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در محدوده تاریخی و زمانی شکل‌گیری دولت اموی تا پایان قاجاریه مورد توصیف و تحلیل قرار گیرد.

مولف کتاب در پاسخ به چرایی نپرداختن به برخی دوره‌ها و حکومت‌ها در اثر پیش روی آورده است: در گستره جغرافیایی جهان اسلام و بستر تاریخ اسلام و ایران دولت‌ها و سلسله‌های متعدد و دربردارنده قلمروهای وسیع، منطقه‌ای و محلی ظهور و نمود داشته‌اند. بدون تردید آنها در تحکیم، حفظ قدرت، سلطه و توسعه قلمرو به جنگ و اقدام‌های نظامی مبادرت کرده‌اند. بنابراین جستار و پژوهش در این موضوع، آن هم معطوف به تمامی حکومت‌های دنیای اسلامی مجال و فرصتی درازمدت و دامنه‌دار را می‌طلبد. با این وصف به ناچار مهم‌ترین دولت‌ها- به ویژه دولت‌هایی که به تعبیر فقها و فاتحان مسلمان در دارالکفر (سرزمین‌های غیراسلامی و غیرمسلمان) تکاپوها و فتوحات نظامی داشته‌اند، مورد توجه و انتخاب قرار گرفت.

 رویکرد بیشتر به دولت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی ایران زمین استقرار داشته‌اند. این کتاب کوشیده تا با ارایه مصادیق از جنبش‌ها و دولت‌های شیعی و سنی کارکردهای نظری و عملی آنان را -پیرامون بحث- به ویژه در بهره‌گیری از آموزه‌های اعتقادی و مذهبی مورد بررسی قرار دهد.

 کتاب «شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران» با عنوان فرعی (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان) تالیف دکتر سیدمحمد طیبی در 188 صفحه و شمارگان 500 نسخه با قیمت 65 هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان و انتشارات همراه علم منتشر شد.

نظر شما