شناسهٔ خبر: 65654 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

مجموعه اسناد عصر ناصری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شد

مجموعه اسناد خاندانی شامل ۵۶ طغرا از اسناد مهم و با ارزش متعلق به دوره ناصری، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شده است.

فرهنگ امروز به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه اسناد خاندانی شامل ۵۶ طغرا (نوعی از خوش‌نویسی پیچیده‌است ) از اسناد مهم و با ارزش متعلق به دوره ناصری، ازسوی نیک اندیش زهره بزرگنیا به کتابخانه ملی ایران اهدا شد.

مجموعه اسناد مذکور دارای سلامت نسبی ظاهری هستند و بر اساس تعداد اندک تواریخ ثبت بر اسناد، متعلق به دوره ناصری و دوره محمدشاه تا احمدشاه قاجار است. محوریت محتوایی مجموعه، مکتوبات و نامه‌های اخوانی و یک نمونه مراسله سربرگدار است که قاطبه آنها، درون خانوادگی و مبتنی بر مراودات داخلی متعلق به خاندان قائم مقامی (منتسب به قائممقام فراهانی) می شود و از منطقه هزاوه و جونوش فراهان و از نسل میرزاابوالقاسم قائم مقام دوم فراهانی (وزیر و صدراعظم محمدشاه قاجار ۱۲۵۱-۱۱۹۳قمری) است.

مهم‌ترین موضوعات و موارد مندرج در متن اسناد شامل دستخط خطابی مظفرالدین‌شاه قاجار به میرزافضل‌الله قائم‌مقام،‌ دو دستخط انتسابی به میرزاابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی، مکاتبات اخوانی میرزاعلی قائم‌مقام با فرزندش میرزافضل‌اله‌خان؛ ‌مکاتبات جناب قندهاری که به روایت مهدی‌قلیخان هدایت (مخبرالسلطنه)، از اساتید دارالفنون در ادبیات بوده است، دو مکتوب با نقش مهر میرزامحمدحسین فراهانی، ملک‌الکتاب دوم،‌ ورقه حکمیه با نقش مهر نورالدین‌الحسینی، درخواست رسیدگی به اوضاع ثبت و تولیت موقوفات قائم‌مقام در منطقه یا ارسال تکالیف مربوطه و وکالت انجام امور موقوفات برای میرزا اسداله‌خان و مکتوب با مهر میرزاسلیمان‌خان فراهانی می شود.

نظر شما