شناسهٔ خبر: 65510 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تحلیل اندیشه‌های زیمل از منظر فلسفه و جامعه‌شناسی هرمنوتیک مدرن

این کتاب اندیشه‌های زیمل را از منظر فلسفه و جامعه‌شناسی هرمنوتیک مدرن تحلیل می‌کند. فردیناند فلمن به‌طور ماهرانه زمینه تاریخی مفاهیم زیمل و تأثیر آن بر دیگر جامعه شناسان و فیلسوفان به ویژه در آلمان را ارائه می‌دهد.

فرهنگ امروز: این کتاب به بررسی تعامل، دوگانگی، تضاد و شخصیت در آثار گئورگ زیمل می‌پردازد. این مضامین، که زیمل را بنیانگذار جامعه شناسی رابطه‌ای ساخت، در پرتو روابط صمیمی به‌طور منحصر به فردی ارائه می‌شوند. به عقیده زیمل، روابط صمیمی به جای فردی، لایه اساسی فرهنگ انسانی را تشکیل می‌دهد. زیمل با ربط دادن حقایق عینی اجتماعی به تجربه ذهنی، راه جدیدی برای درک زندگی بشر در اوایل قرن بیستم گشود.

این کتاب با استفاده از تئوری متقابل زیمل، از روشی مبتکرانه برای تفسیر پیروی می‌کند و چشم‌انداز کمی از تجربه زیسته را ارائه می‌دهد. این کتاب اندیشه‌های زیمل را از منظر فلسفه و جامعه‌شناسی هرمنوتیک مدرن تحلیل می‌کند. فردیناند فلمن به‌طور ماهرانه زمینه تاریخی مفاهیم زیمل و تأثیر آن بر دیگر جامعه شناسان و فیلسوفان به ویژه در آلمان را ارائه می‌دهد.

کتاب حاضر، «بازنگری در فلسفه اجتماعی زیمل»، همانگونه که از نامش پیداست، بیشتر بازنگری در تبارشناسی فلسفی در جستار هستی‌شناسی زیملی است که بیش از هر دغدغه‌ای، بر نشان دادن همین تبارهای هستی شناختی تأکید دارد. فردیناند فلمن نویسنده کتاب، به‌ویژه در دو فصل نهایی کتاب، در بازشناسی و اعلام این نکته بسیار موفق بوده است که رویکرد روش‌شناختی و هستی‌شناختی زیمل ناهگلی است، اما در شناخت تبار دیالکتیکی وی اگرچه به سراغ کانت هم می‌رود، ولی از پیوند بنیادین وی و فیخته سخن به میان نمی‌آورد.

فلمن در این کتاب سنت دنیوی گرایی و ناخداگرایی زیمل را با برخی از فلاسفه به مصاف و مقایسه می‌برد، اما از تبار پیشینی فیخته‌ای آن چیزی نمی‌گوید. با این وجود، در همسنجی و مقایسه هستی شناسی زیمل و برخی فلاسفه با دقتی قابل تقدیر سخن‌ها و شرح‌های فراوانی برای جستجوگران فلسفه اجتماعی مدرن و ناحکومتی دارد. تأکید قابل توجه دیگری که فلمن در سخن پایانی خود دارد و بر آن دقت کرده است تاکید بر نگاه چندساحتی زیمل به انسان و جامعه آدمی است، که البته گورویچ با یادآوری آشکال نادرست و کاذب جامعه شناسی و استرنبرگ نیز در نقد نگاه و رویکرد منفصل و تکه تکه کننده در برخی نظریه پردازان پسازیملی به آن پرداخته است.

فلمن در فصول آغازین کتاب، به موضوع‌های مهم در رشته جامعه شناسی و به‌ویژه به جستار ایستایی‌شناسی اجتماعی پرداخته و با تأکید زیمل بر موضوع نقش و کارکرد همکنشی میان افراد جامعه بر اشکال سازمانی اجتماع و جامعه، به درستی اشاره می‌کند که دستگاه نظری زیمل روبروی سنت پارادایمی پوزیتیویسم قرار گرفته است و در واقع زیمل با به چالش کشیدن سنت دورکهیمی و پوزیتیویستی بیان می‌کند که این واقعیت رویارویی مردم در هندسه اجتماعی است که اشکال مختلف جامعه‌ها و اجتماعات را پدید می‌آورد.

کتاب «بازنگری در فسلفه اجتماعی گئورگ زیمل» اثر فردیناند فلمن و ترجمه محمدنجاری در 135 صفحه و با قیمت 48000 تومان از سوی نشرشورآفرینان به بازار نشر عرضه شده است.

نظر شما